Onderstaande algemene voorwaarden zijn in te zien op http://www.bureaudeuitkomst.nl/overdeuitkomst/voorwaarden

Toepasselijkheid
Toepasselijkheid van door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden wordt nadrukkelijk van de hand gewezen.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, waarbij de gebruiker van de voorwaarden en hierna genoemd “Bureau De Uitkomst”, als (potentieel) verkoper en/of leverancier van zaken en/of diensten optreedt.

Van deze voorwaarden kan slechts na schriftelijke wederzijdse overeenstemming worden afgeweken.

Offerte en opdrachtbevestiging
Offertes zijn gedurende een periode van 2 maanden van kracht. Prijsopgaven kunnen gewijzigd worden door onvoorziene veranderingen in de werkzaamheden.

Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat Bureau De Uitkomst een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeenkomst gelden.

Nadere mondelinge afspraken en voorwaarden zijn eerst bindend op het moment dat deze wederzijds schriftelijk zijn bevestigd.

Uitvoering
Bureau De Uitkomst zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren en streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat.

Voor zover noodzakelijk zal Bureau De Uitkomst de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.

De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door Bureau De Uitkomst mogelijk te maken.

Levering
De door Bureau De Uitkomst opgegeven c.q. bevestigde levertijden gelden als indicatie en niet als finale termijn.

Bureau De Uitkomst is gerechtigd de door haar verschuldigde prestatie(s) in gedeelten na te komen.

Betaling
Tenzij anders is overeengekomen, zijn alle prijzen exclusief BTW.

Tenzij anders is overeengekomen, is de opdrachtgever bij aanvang van de opdracht door Bureau De Uitkomst een aanbetaling van 30% van het totale honorarium verschuldigd.

Facturen dienen binnen 30 dagen na de factuurdatum voldaan te worden op de door Bureau De Uitkomst aan te geven wijze. De betaling dient te geschieden effectief in Nederlandse munt (tenzij een andere muntsoort is overeengekomen) en zonder verrekening, korting en/of opschorting.

Bureau De Uitkomst heeft het recht het honorarium maandelijks in rekening te brengen voor verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht. Naast het overeengekomen honorarium komen kosten, die Bureau De Uitkomst voor de uitvoering van de opdracht maakt, voor vergoeding in aanmerking.

In geval van niet-tijdige betaling worden alle betalingsverplichtingen van de wederpartij, ongeacht of Bureau De Uitkomst ter zake reeds heeft gefactureerd, terstond opeisbaar.

Indien na het verstrijken van de betalingstermijn door Bureau De Uitkomst geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente.

Alle door Bureau De Uitkomst gemaakte kosten, zoals proceskosten, buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de opdrachtgever.
De wederpartij kan slechts bezwaar maken tegen de factuur binnen de betalingstermijn en per aangetekend schrijven.

Eigendomsvoorbehoud
Tenzij anders is overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom – waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht – toe aan Bureau De Uitkomst.

Tenzij anders is overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.

Tenzij het werk er zich niet voor leent, is Bureau De Uitkomst te allen tijde gerechtigd om haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van Bureau De Uitkomst openbaar te maken of te verveelvoudigen.

Tenzij anders is overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door Bureau De Uitkomst tot stand gebrachte werktekeningen, illustraties, prototypes, ontwerpen, ontwerpschetsen en andere materialen of (elektronische) bestanden, eigendom van Bureau De Uitkomst, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.

Ontbinding
Wanneer de opdrachtgever een overeenkomst opzegt, dient hij, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen.

Indien de overeenkomst door Bureau De Uitkomst wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, dient de opdrachtgever, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen. Gedragingen van de opdrachtgever op grond waarvan van Bureau De Uitkomst redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.

De schadevergoeding bedoeld in de vorige twee leden van dit artikel zal tenminste omvatten de kosten voortvloeiend uit de door Bureau De Uitkomst op eigen naam voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden, alsmede 30 % van het resterende deel van het honorarium welke de opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn.

Zowel Bureau De Uitkomst als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of surcéance van de andere partij.

Indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, is het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de hem ter beschikking gestelde ontwerpen te gebruiken en komt elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen.

Aansprakelijkheid
Bureau De Uitkomst kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in materiaal dat door de opdrachtgever is aangeleverd.

Bureau De Uitkomst kan niet aansprakelijk worden gesteld voor misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen.

Bureau De Uitkomst kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden. Hetzelfde geldt voor gebreken in offertes van toeleveranciers of voor overschrijdingen van prijsopgaves van toeleveranciers.

Bureau De Uitkomst kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien deze reeds bij het prototype of de proef zouden kunnen zijn opgemerkt.

Behoudens in geval van opzet of grove schuld, is de aansprakelijkheid van Bureau De Uitkomst voor schade uit hoofde van een overeenkomst of van een jegens de opdrachtgever gepleegde onrechtmatige daad, beperkt tot een bedrag dat in redelijkheid in verhouding staat tot de omvang van de opdracht, met dien verstande dat dit bedrag niet hoger zal zijn dan € 45.378 of, indien het aan de opdracht verbonden honorarium hoger is, het bedrag van dit honorarium.

De opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de opdrachtgever dit nalaat, kan Bureau De Uitkomst niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.

Elke aansprakelijkheid vervalt na verloop van één jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.

Overige bepalingen
Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.

Op de overeenkomst tussen Bureau De Uitkomst en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen Bureau De Uitkomst en de opdrachtgever is de bevoegde rechter in het arrondissement waar Bureau De Uitkomst is gevestigd.